अधिकृत सातौं (प्रशासन शाखा)

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम दिल कुमार ओली
टेलिफोन नम्बर 9858044955