बोलपत्र आह्वान
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
फागुन ३, २०७७ हिलस्टेशनको गुरुयोजना तथा डि.पि.आर. निर्माण कार्यको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना
फागुन ३, २०७७ तिनाउ, राप्ती, बबई नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार ब्यवस्थापन योजना तयार गर्ने कार्यको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
फागुन ३, २०७७ प्रदेशका जडिबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरुको आर्थिक विश्लेषण सहित अध्ययन कार्यको प्रस्ताब आह्वानको मिति २०७७/१०/०५ मा प्रकाशित सूचना
फागुन ३, २०७७ लुम्बनी प्रदेशमा जैविक विविधताको विद्यमान अवस्था र संरक्षणका प्रयासहरु सम्बन्धी विस्तृत अध्ययनको लागि प्रस्ताव अाह्वानको सूचना
फागुन ३, २०७७ राप्ती बबई र तिनाउ नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार ब्यबस्थापन योजना तयारी संक्षिप्त सूची प्रकाशन
फागुन ३, २०७७ TOR of Rapti Babai Tianu Watershed Management Plan
फागुन ३, २०७७ उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय नर्सरी निर्माणको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
फागुन ३, २०७७ प्रदेश न‌ं. ५ को पर्यटन, प्रवर्द्धन, डकुमेण्ट्री निर्माण सम्बन्धी सूचना
फागुन ३, २०७७ कनकमुनी वुद्ध र क्रकुच्छन्द वुद्धको मुर्ति निर्माण
फागुन ३, २०७७ 3D Virtual Outdoor Tour Guide Application निर्माणका लागि आशयपत्र आह्वान गरिएको सूचना
फागुन ३, २०७७ जीप र पिक अप सवारी साधन खरिदको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना
फागुन ३, २०७७ प्रदेश नं. ५ मा 3D Virtual Tour Guide Application निर्माणका लागि TOR